Do košíkaDo košíka0 €0
Váš košík je prázdny!
Vyberte požadovaný tovar a vložte ho do košíka!
Reklamačný poriadok

Servis a reklamácie

  Kontakt

tel.:

 

+421 905 97 50 77

email:

 

info.pointafecko@gmail.com

 

Upozorňujeme,že zásielky posielané ako dobierky nepreberáme.

Každý tovar je vybavovaný v riadnom reklamačnom konaní a peniaze vraciame späť na účet.

ADRESA PRE VRÁTENIE ZÁSIELKY/REKLAMOVANÝ TOVAR/:

POINTA FECKO s.r.o., Hlavná 16, 080 01 Prešov

označené: VRÁTENIE TOVARU alebo REKLAMÁCIA

K reklamácií je potrebné priložiť:

  1. kópiu dodacieho listu, alebo faktúry

  2. reklamačný protokol bod 3. príloha v obchodných podmienkach

Reklamačný poriadok

Formulár pre odstupenie od kúpnej zmluvy

Príloha č. 2
Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy


1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese:
POINTA FECKO, spol., s.r.o., so sídlom Tekeľova3, IČO: 36 482 850, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl. č. 14861/P
DIČ: 2021815081
IČ DPH: SK2021815081
Prevádzka:
Hlavná16,Prešov
Telefón Po-Pia 8.30 – 16.00 hod. : +421 51 776 14 43
E-mail: info.pointafecko@gmail.com


Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha č. 1 obchodných a reklamačných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky [vložte adresu webového sídla]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči.
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu prevádzky spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.